TEKLİF ALIN

 • İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
  0
 • Adınız*
  1
 • Soyadınız*full name
  2
 • Telefon*full name
  3
 • E-Mail Adresiniz*full name
  4
 • Sigortalı Tipi:*
  5
 • TC Kimlik No / Vergi No :*
  6
 • Aracınızın Plakası:*
  7
 • Aracınızın Kullanım Tarzı :*
  8
 • Aracınızın Model Yılı:*
  9
 • Markası ve Tipi:*
  10
 • Motor No - Şase No:*
  11
 • Aracınızın Sigortalılık Durumu :*
  12
 • Tescil Tarihi*
  17
 • Aracınıza Sonradan İlave Edilmiş Aksesuarlar Var İse Belirtiniz
  18
 • Aksesuarlar Ve Bedelleri Giriniz :*
  19
 • Teklif İle İlgili Belirtmek İstedikleriniz ?*
  20
 • 21

KASKO POLİÇESİ

Kasko Sigortası Nedir Ve Teminat Kapsamı Nelerdir?

Mal Sigortalarının Bir Türü Olan Kasko Sigortası; Motorlu Kara Taşıtının Sigortalının Iradesi Dışında Hasara Uğraması, Yanması, Çalınması V.B. Durumlarda, Tazminat Ödenmesini Sağlamak Amacı Ile Yapılır. Kasko Sigortası Karşı Araçtaki Hasarı Değil, Sigortalıya Ait Araçtaki Hasarı Teminat Altına Alan Bir Sigorta Türüdür. Bu Sigortanın Amacı, Sigorta Ettirene Ait Motorlu Aracın Uğrayacağı Zararları Tazmin Etmektir.

Kasko Sigortasının Başlangıcı Ve Bitimi Taraflar Arasında Aksi Kararlaştırılmadıkça, Türkiye Sınırları Içinde, Türkiye Saati Ile 12.00’De Başlar Ve Bitim Günü Aynı Saatte Sona Erer.

Bu Sigorta Türünde, Sigorta Ettiren Zarar Verici Olayı Öğrendiği Günden Itibaren 5 Iş Günü Içinde Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya Bildirmekle Yükümlüdür. (T.T.K.Mad.1292) Yargıtay’ın Yerleşik Içtihatlarına Göre, Sigorta Ettirenin Kastının Olmaması Şartı Ile Bu Süre Hak Düşürücü Bir Süre Değildir. Sigorta Ettiren Poliçe Ile Teminat Altına Alınan Rizikoların Gerçekleşmesinde Zararı Önlemeye, Azaltmaya Ve Hafifletmeye Yarayacak Önlemleri Almakla Yükümlüdür. Sigortalı Aracın Çalınması Durumunda Derhal Yetkili Makamlara Bildirimde Bulunmak Zorundadır. Zarar Miktarı Ile Delilleri Saptamaya, Rücu Hakkının Kullanılmasını Kolaylaştıran Bilgi Ve Belgeleri Gecikmeksizin Sigortacıya Vermek Zorundadır.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde, Sigortacı Hasar Ile Ilgili Belgelerin Kendisine Verilmesinden Itibaren En Geç 15 Gün Içerisinde Hasar Ve Tazminat Miktarını Sigortalıya Bildirmek Zorundadır.

Tazminat Miktarının Öncelikle Taraflarca Uzlaşma Yolu Ile Saptanması, Bu Sağlanamadığında Uyuşmazlığın Hakem – Bilirkişi Tarafından Çözümlenmesi Yoluna Başvurulması Genel Şartlarda Düzenlenmiştir. Bu Prosedür Izlenmeden Dava Açıldığı Durumlarda; Mahkeme Taraflara Birlikte Bir Hakem – Bilirkişi Seçmeleri Için Süre Vermekte, Verilen Süre Içerisinde Hakem – Bilirkişi Seçilmediğinde Mahkeme Res’en Bilirkişi Atayarak Uyuşmazlığın Çözümü Yoluna Başvurmaktadır.

T.T.K.’ Nun 1278. Maddesinde; “ Mukavelede Aksine Hüküm Olmadıkça Sigortacı, Sigorta Ettiren Veya Sigortadan Faydalanan Kimsenin Yahut Fiillerinden Hukuken Mesul Bulundukları Kimsenin Kusurlarından Doğan Hasarları Tazmin Ile Mükelleftir. Fakat Hiçbir Halde Sigortacı, Sigorta Ettiren Veya Sigortadan Faydalanan Kimsenin Kastından Veya Aksi Mukavelede Yazılı Değil Ise Sigorta Edilen Aracın Ayıbından Doğan Hasarları Tazmine Mecbur Olamaz.” Belirtildiği Üzere Kasko Sigortasında Sigortacı, Sigorta Ettiren, Sigortadan Faydalanan Veya Bu Kişilerin Hukuken Sorumlu Olduğu Kişilerin Kastı Olmaksızın, Kusurlu Davranışları Sonucu Sigortalının Aracında Meydana Gelen Hasar Ve Zararı Sigortacı Tazminle Yükümlüdür.

(KMAKSGŞ) Karayolları Motorlu Araçlar Kasko Sigortası Genel Şartlarının “ A. Sigortanın Kapsamı” Başlıklı 1. Maddesinde; “ Bu Sigorta Ile Sigortacı; Sigortalının Kara Yolunda Kullanılabilinen Motorlu, Motorsuz Taşıtlardan, Römork Ve Karavanlar Ile Iş Makinelerinden Ve Lastik Tekerlekli Traktörlerden Doğan Menfaatinin Aşağıdaki Tehlikeler Dolayısıyla Ihlali Sonucu Uğrayacağı Maddi Zararları Temin Eder.

1.Gerek Hareket Gerek Durma Halinde Iken, Sigortalının Veya Aracı Kullananın Iradesi Dışında Araca Ani Ve Harici Etkiler Neticesinde Sabit Veya Hareketli Bir Cismin Çarpması Veya Aracın Böyle Bir Cisme Çarpması, Müsademesi, Devrilmesi, Düşmesi, Yuvarlanması Gibi Kazalar Ile Üçüncü Kişilerin Kötü Niyet Veya Muziplikle Yaptığı Hareketler,

2.Aracın Yanması,

3.Aracın Çalınması Veya Çalınmaya Teşebbüs,

Teminat, Poliçede Belirtmek Şartıyla Yukarıda Sıralanan Riziko Gruplarından Sadece Biri Veya Birkaçı Için Verilebilir. ” Denilmekle Bu Sigortanın Konusu Belirtilmiştir. KMAKSGŞ.’Nın A.4. Maddesinde Sayılan Ek Sözleşme Ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Olan Haller Şunlardır:

1.Türkiye Sınırları Dışında Meydana Gelen Zararlar,
2.Grev, Lokavt, Kargaşa