TEKLİF FORMU

 • Adınız*
  0
 • Soyadınız*full name
  1
 • Telefon*full name
  2
 • E-Mail Adresiniz*full name
  3
 • Şirket Adı*
  4
 • AMBALAJ CİNSİ
  5
 • Dökme*
  6
 • Konteyner İçinde*
  7
 • Torbalar İçinde, Kutularda veya Sandıklarda*
  8
 • SEFERLER
  9
 • ---------------------------Yurtiçi
  10
 • Kalkış Yeri (Şehir)*full name
  11
 • Varış Yeri (Şehir)*full name
  12
 • ---------------------------İthalat ve İhracat
  13
 • Kalkış Yeri (Şehir)*full name
  14
 • Varış Yeri (Şehir)*full name
  15
 • Nakil Vasıtası*select just one
  Gemi
  Uçak
  Kamyon
  Tren
  16
 • İstenilen Teminat*select just one
  Tam Ziyan
  Dar Teminat
  Geniş Teminat
  17
 • Toplam Bedeli*full name
  18
 • 19

NAKLİYAT SİGORTASI

Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan tüm ticari emtea çeşitlerinin nakliyatlarını, yolculuk esnasındaki muhtemel rizikolara karşı güvence altına alır. Emtea Nakliyat Sigortası kapsamında Tam Ziya, Dar Teminat, Kamyon Klozu ve All Risks teminatları alınabilir.
Nakliyat sigortalarını, tekne sigortaları, tekne inşaat sigortaları, kıymet nakliyat sigortaları, emtia nakliyat (yük), navlun sigortaları ve mesuliyet sigortaları (Marine Liabilities) olmak üzere altı alt branşa ayırabiliriz..
Bunun yanı sıra, ticaret ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, klasik nakliyat sigortalarının kapsamında da genişlemeler meydana gelmiş, sigortalının sorumlulukları, sınırlı nitelikte de olsa, nakliyat poliçesine dahil edilmiş, denizdeki petrol, doğalgaz platformları, boru hatlarıyla taşınan petrol ve doğal gaz nakliyat sigortalarının konusu haline gelmiştir.
Nakliyat emtia sigortası, ticari malların ithal ve ihraç edilmesi veya yurt içinde taşınması esnasında uğrayacağı zararlara karşı, sigortalının mal üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, poliçede yazılı teminatlar ve özel şartlar dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.
Emteanın; satıcısı, alıcısı veya taşınan emteada menfaat ilişkisi olan herkes sigorta yaptırabilir.
Taşımanın yapılacağı araç türüne göre değişmekle beraber, genel olarak emtia nakliyatı sigorta teminatlarını 3 başlık altında toplamak mümkündür :

EMTEA SİGORTALARI

* Abonman Nakliyat Sigortası
Emtea Nakliyat Sigortaları
a) Tam Ziya
b) Dar Teminat
c) Geniş Teminat
a) Tam Ziya Teminatı : En dar teminat türüdür. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alınır.
( Örnek : Bir geminin tamamen batması, bir uçağın düşerek infilak etmesi vs. gibi haller )
b) Dar Teminat : Dar Teminat, taşımanın yapıldığıi aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapilan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise ( C ) klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminati adlarini almaktadir.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.
c) Geniş Teminat : Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır. Geniş teminat kara ve denizyolunda İnstitute Cargo Clauses ( A ) veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir.
Satın alınacak teminat türüne göre nakliyesi yapılacak mallar başlıca şu rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır:
Nakil vasıtasının batması, raydan çıkması, çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması,
Yangın, infilak,
Deprem ve volkanik rizikolar,
Deniz veya yağmur suyu ile ıslanma,
Çalınma, aşırma, eksik çıkma, teslim edilmeme,
Kırılma,
Fırtına,
Denize atma
Müşterek avarya- Dalgalar tarafından denize sürüklenme
Emtea Nakliyat Sigortası’nın teminat kapsamı dışında kalan haller ise şunlardır;
Sigortalının kasdı, hilesi, kötü niyeti,
Sigortalı emteanın doğasından kaynaklanan akma, hacim ve ağırlık kayıpları,
Yetersiz ve uygunsuz ambalaj, yanlış istifleme,
Emteanın kendi ayıbından kaynaklanan hasarlar,
Her türlü gecikme hasarı,
Nükleer ve atomik rizikolar,
Nakil vasıtasının taşınan yüke ve yola elverişsiz olması,
Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri (ek primle teminata dahil edilebilir

Abonman Nakliyat Sigortası


Abonman Poliçeler :
Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde, yapılan tüm sevkiyatlar yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belirli limitler ile teminat altındadır. Abonman poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.

Emtea Blok Poliçeleri :
Genellikle yurtiçi taşımaların sigortalarında ve çok sık sefer adedi söz konusu olduğunda önerilmektedir. Sigortalı’ nın bildireceği ve sigorta dönemi içinde gerçekleştireceği poliçeye konu sevkiyatların toplam tahmini tutarı üzerine ayarlama fiyatının uygulanması sonucu tespit edilen primin önemli bir kısmı minimum ve depo prim olarak ve taksitler halinde tahsil edilir. Böylece, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla yapılan tüm sevkiyatlar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır. Poliçe dönemi sonunda, gerçeklesen sevkiyat tutarı üzerine ayarlama fiyatı uygulanarak, minimum ve depo primi asan kısmı pesin olarak tahsil edilir. Poliçelerin süresi genellikle bir yıldır